Alle prijzen incl. BTW
Snelle levering door heel Nederland
80.000 m² aan vloeren direct op voorraad
Altijd de laagste prijs

WinterStop Deal 10% code Winterdeal10

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen
1.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door vloerenthuisbezorgd.nl uitgebrachte offertes, webshop verkoop en gesloten overeenkomsten.

1.2  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door vloerenthuisbezorgd.nl vloeren en de koper zijn overeengekomen en bij webshop bestellingen.

Artikel 2  Offertes
2.1  Alle door vloerenthuisbezorgd.nl uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

2.2  De door vloerenthuisbezorgd.nl uitgebrachte offertes zijn geldig tot een maximum van 14 werkdagen na dagtekening. Binnen de termijn van 14 werkdagen heeft vloerenthuisbezorgd.nl het recht om foutief vermelde prijs schriftelijk aan te passen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1  De wederpartij kan via contact opnemen en een aanvraag doen voor een offerte aan vloerenthuisbezorgd.nl. Vloerenthuisbezorgd.nl is pas gebonden aan de overeenkomst indien de door vloerenthuisbezorgd.nl gezonden offerte ondertekend door de wederpartij is terugontvangen, of bij een webshop bestelling. op dat moment komt een overeenkomst tussen de partijen tot stand.

3.2  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft vloerenthuisbezorgd.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.

3.3  vloerenthuisbezorgd.nl kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.

3.4  De wederpartij dient op de offerte die hij of zij ontvangt van Jag vloeren, zijn of haar telefoonnummer te vermelden.

Artikel 4  Prijs
4.1  Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4.2  Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Jag vloeren de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Na verhoging van de prijs door vloerenthuisbezorgd.nl heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.

4.3  De door Jag vloeren gehanteerde standaard prijzen zijn af bedrijf, kosten voor leveren, leggen van de vloer en andere services kunnen offertes voor worden aangevraagd.

Artikel 5  Levertijden
5.1  De door vloerenthuisbezorgd.nl opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.

5.2  Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door worden verlengd hierover zal dan contact worden gezocht met de koper, indien de koper er op dat moment van af ziet kan de koper de bestelling annuleren.

5.3  Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

5.4  Zodra aan vloerenthuisbezorgd.nl bekend is wanneer de levering ongeveer kan plaatsvinden wordt de datum telefonisch doorgegeven aan de wederpartij.

Artikel 6  Levering
6.1  Door vloerenthuisbezorgd.nl wordt telefonisch gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering of afhalen.

6.2  De levering geschiedt af bedrijf.

6.3  Zodra de roerende zaken zijn geleverd bij het opgegeven adres zijn deze op risico van de wederpartij.

6.4  Indien de wederpartij wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij.

6.5  De wederpartij dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.

Artikel 7  Retourneren/ruilen
7.1  Retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij.  Bij retouren reken wij 15% van de de geroutineerde producten.

7.2  Het retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien de roerende zaken in de originele staat verkeren.

Artikel 8  Betaling
8.1  Bij levering van de roerende zaken aan de wederpartij dient de wederpartij het factuurbedrag bij afhalen contant of per pin te betalen. Bij webshop verkoop vooraf via iDeal.

8.2  Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag contant te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft vloerenthuisbezorgd.nl het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom.

Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.

8.3   De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud
Vloerenthuisbezorgd.nl blijft eigenaar van de geleverde roerende zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde roerende zaken zorgvuldig te behandelen en kan deze roerende zaken niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10  Klachten en aansprakelijkheid
10.1  Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de roerende zaken door middel van een aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van vloerenthuisbezorgd.nl. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is vloerenthuisbezorgd.nl niet meer verplicht de klachten in behandeling te nemen.

Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde roerende zaken niet meer verkeren in de staat waarin het werden aangeleverd.

10.2  Vloerenthuisbezorgd.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben en die de netto factuurwaarde van de roerende zaken te boven gaan. Vloerenthuisbezorgd.nl zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart vloerenthuisbezorgd.nl voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11  Garantie
11.1  Voor alle door vloerenthuisbezorgd.nl geleverde roerende zaken geldt de fabrieksgarantie.

11.2  Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde roerende zaken doch dit niet doet binnen de termijn van 14 dagen na levering van de roerende zaken, zal vloerenthuisbezorgd.nl de klacht in behandeling nemen doch de kosten van de vergoeding of vervanging van de roerende zaken zullen dan voor de wederpartij zijn. Een en ander overeenkomstig de garantieregeling van de fabriek.

Artikel 12  Ontbinding
Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met vloerenthuisbezorgd.nl gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft vloerenthuisbezorgd.nl het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke vloerenthuisbezorgd.nl ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13  Geschillen en toepasselijk recht
13.1  Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigings- plaats van vloerenthuisbezorgd.nl.

13.2  Op alle overeenkomsten met vloerenthuisbezorgd.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.